Změna způsobu jednání

Změna způsobu jednání

Zdánlivě drobná změna, která ale opět znamená zásah do společenské smlouvy či zakladatelské listiny společnosti a tedy vyžaduje i notářský zápis / ověření a nabývá platnost až po změně záznamu v obchodním rejstříku.

V praxi obnáší jak změnu způsobu jednání statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, kontrolní komise), tak například i zřízení funkce prokuristy / prokuristů a stanovení způsobu jejich jednání a způsob ustavování a změn takových orgánů i vymezení jejich kompetencí.

Vzhledem k podmínce notářského zápisu je cena všech úkonů spojených se zajištěním a zapsáním změny způsobu jednání devět tisíc korun.

Změna předmětu podnikání

Změna předmětu podnikání

Doplnění, zrušení či rozšíření některých předmětů podnikání či činnosti, zahrnuté ve společenské smlouvě, je nejčastější předkládanou změnou v rejstříku firem a v praxi je vázáno i na existenci potřebných živnostenských listů, odborně kvalifikovaného personálu a dalších ze zákona vycházejících omezení.

Cena deset tisíc korun je včetně poplatku živnostenskému úřadu, tedy včetně výdajů spojených s případným vystavením nového a zrušením starého živnostenského listu.

Změna názvu společnosti

Změna názvu společnosti

Stejně jako v podobných případech představují jakékoli podstatné změny, týkající se například názvu společnosti, předmětu podnikání nebo způsobu jednání jejích statutárních orgánů, zásah do znění společenské smlouvy a musí být doloženy i notářským zápisem ohledně projednání těchto změn oprávněným orgánem.

Zde je nutné mít především na paměti, že z pohledu státních orgánů je klíčovým identifikátorem společnosti její identifikační číslo (IČ), které je unikátní a od okamžiku registrace společnosti v obchodním rejstříku se nemění bez ohledu na to, jak se společnost bude jmenovat. Ve výsledku je tedy název společnosti spíše marketingovým prvkem, který má usnadnit její komunikaci s potenciálními zákazníky a jeho změna spíše vymezuje třeba etapy vývoje dané společnosti.

Vzhledem k podmínce notářského zápisu je cena všech úkonů spojených se zajištěním a zapsáním této změny devět tisíc korun.

Zvýšení či snížení základního jmění (změna kapitálu)

Zvýšení či snížení základního jmění (změna kapitálu)

Významné rozhodnutí valné hromady společnosti, které znamená i potřebu změnit společenskou smlouvu a tudíž musí probíhat za přítomnosti notáře.

Ten pak „zajistí“, aby vlastní rozhodnutí obsahovalo všechny potřebné náležitosti jako jsou například způsob a časové podmínky finančního vypořádání ve smyslu přijaté změny či další zákonem uložené podrobnosti.

Cena všech úkonů s tímto spojených včetně notářského zápisu a podání žádosti na změnu údajů v obchodním rejstříku je devět tisíc korun.

Změny jednatelů společnosti

Změny jednatelů společnosti

Vlastní změna jednatele nevyžaduje zásah do společenské smlouvy s výjimkou změny počtu jednatelů, zastupujících společnost – to už v ní musí být zahrnuto.

V každém případě je ale nutné zajistit registraci provedené změny (v praxi jde většinou o výsledek jednání valné hromady společnosti) v obchodním rejstříku s tím, že platnost této změny nastává už okamžikem konání valné hromady (nikoli tedy až samotným podáním žádosti o změnu a její registrace v rejstříku).

V případě změny počtu jednatelů je naopak notářský zápis pro registraci změny požadován, protože jde o zásah do společenské smlouvy. Vlastní cena úkonu je stejně jako při některých dalších úkonech pět nebo devět tisíc korun v případě potřeby notářského ověření.

Změny společníků, převod a dělení podílu ve společnosti

Změny společníků, převod a dělení podílu ve společnosti

S převodem obchodního podílu / akcií souvisí i případná změna společníka / společníků nebo vlastníka společnosti (u společností s jediným vlastníkem).

Respektive se dá konstatovat, že se jedná o variantu, kdy je převáděno vlastnictví společnosti nebo podílu v ní na nového majitele, nebo (pokud to stanovy společnosti nevylučují) jeho rozdělení i na další majitele včetně těch již existujících.

Cenově tedy i tyto úkony (vyhotovení potřebných dokumentů, případně svolání valné hromady, kolek soudu za provedení změn, podání žádosti o změnu v obchodním rejstříku, případně notářský zápis o změně) vycházejí z rozpětí od pěti do devíti tisíc korun.

Převod obchodního podílu / převod akcií

Převod obchodního podílu / převod akcií

Stejně jako změna sídla vyžaduje změnu v obchodním rejstříku i skutečnost převodu obchodního podílu nebo akcií (ty už nesmí být ze zákona anonymní, ale musí být vedeny na konkrétní osobu).

Na rozdíl od změny sídla zde tedy neexistuje možnost nějakého zjednodušení a notářské ověření (zápis) je vždy podmínkou. Odhadem lze počítat se stejnou cenovou relací jako u změny sídla společnosti, tedy pět nebo devět tisíc korun (vyhotovení všech dokumentů a případně svolání valné hromady ke schválení potřebných změn, kolek soudu za provedení změn, podání návrhu změn do obchodního rejstříku, notářský zápis).

Logicky je tedy nutné i předpokládat změnu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), protože ta bude většinou obsahovat původní ustanovení třeba ve smyslu „společnost vlastní prvním podílem ve výši 50 % osoba Křemílek a druhým podílem ve výši 50 % osoba Vochomůrka“, které budete chtít změnit třeba na podíly 30 a 70 %.

Změna sídla společnosti

Změna sídla společnosti

Obecně platí, že jakákoli změna údajů, obsažených ve společenské smlouvě, vyžaduje změnu této smlouvy a tudíž i notářské ověření (zápis) takovéto změny.

Což se týká i tak zdánlivé drobnosti, jako je například sídlo firmy / společnosti, takže pokud smlouva uvádí konkrétní adresu, je změna složitější než v případě, že je v ní uvedeno pouze obecné umístění.

Například pokud je uvedeno sídlo v konkrétní obci, dá se změna adresy firmy v jejím rámci zajistit i bez notářského zápisu. I to ale vyžaduje ještě několik dalších úkonů jako například podání návrhu na změnu v obchodním rejstříku, vybaveného potřebným souhlasem majitele / držitele objektu nebo doložením dalších skutečností k tomuto úkonu potřebných.

Včetně kolků pro uvedenou žádost o změnu počítejte v jednodušším případě s cenou pět tisíc korun, pokud bude zapotřebí notářské ověření, tak cena činí devět tisíc korun (vyhotovení všech dokumentů, kolek soudu za provedení změn, podání žádosti o změnu v obchodním rejstříku a případně i notářský zápis, který je součástí žádosti).