Změna způsobu jednání

Změna způsobu jednání

Zdánlivě drobná změna, která ale opět znamená zásah do společenské smlouvy či zakladatelské listiny společnosti a tedy vyžaduje i notářský zápis / ověření a nabývá platnost až po změně záznamu v obchodním rejstříku.

V praxi obnáší jak změnu způsobu jednání statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, kontrolní komise), tak například i zřízení funkce prokuristy / prokuristů a stanovení způsobu jejich jednání a způsob ustavování a změn takových orgánů i vymezení jejich kompetencí.

Vzhledem k podmínce notářského zápisu je cena všech úkonů spojených se zajištěním a zapsáním změny způsobu jednání devět tisíc korun.

Změna předmětu podnikání

Změna předmětu podnikání

Doplnění, zrušení či rozšíření některých předmětů podnikání či činnosti, zahrnuté ve společenské smlouvě, je nejčastější předkládanou změnou v rejstříku firem a v praxi je vázáno i na existenci potřebných živnostenských listů, odborně kvalifikovaného personálu a dalších ze zákona vycházejících omezení.

Cena deset tisíc korun je včetně poplatku živnostenskému úřadu, tedy včetně výdajů spojených s případným vystavením nového a zrušením starého živnostenského listu.

Změna názvu společnosti

Změna názvu společnosti

Stejně jako v podobných případech představují jakékoli podstatné změny, týkající se například názvu společnosti, předmětu podnikání nebo způsobu jednání jejích statutárních orgánů, zásah do znění společenské smlouvy a musí být doloženy i notářským zápisem ohledně projednání těchto změn oprávněným orgánem.

Zde je nutné mít především na paměti, že z pohledu státních orgánů je klíčovým identifikátorem společnosti její identifikační číslo (IČ), které je unikátní a od okamžiku registrace společnosti v obchodním rejstříku se nemění bez ohledu na to, jak se společnost bude jmenovat. Ve výsledku je tedy název společnosti spíše marketingovým prvkem, který má usnadnit její komunikaci s potenciálními zákazníky a jeho změna spíše vymezuje třeba etapy vývoje dané společnosti.

Vzhledem k podmínce notářského zápisu je cena všech úkonů spojených se zajištěním a zapsáním této změny devět tisíc korun.

Zvýšení či snížení základního jmění (změna kapitálu)

Zvýšení či snížení základního jmění (změna kapitálu)

Významné rozhodnutí valné hromady společnosti, které znamená i potřebu změnit společenskou smlouvu a tudíž musí probíhat za přítomnosti notáře.

Ten pak „zajistí“, aby vlastní rozhodnutí obsahovalo všechny potřebné náležitosti jako jsou například způsob a časové podmínky finančního vypořádání ve smyslu přijaté změny či další zákonem uložené podrobnosti.

Cena všech úkonů s tímto spojených včetně notářského zápisu a podání žádosti na změnu údajů v obchodním rejstříku je devět tisíc korun.

Změny jednatelů společnosti

Změny jednatelů společnosti

Vlastní změna jednatele nevyžaduje zásah do společenské smlouvy s výjimkou změny počtu jednatelů, zastupujících společnost – to už v ní musí být zahrnuto.

V každém případě je ale nutné zajistit registraci provedené změny (v praxi jde většinou o výsledek jednání valné hromady společnosti) v obchodním rejstříku s tím, že platnost této změny nastává už okamžikem konání valné hromady (nikoli tedy až samotným podáním žádosti o změnu a její registrace v rejstříku).

V případě změny počtu jednatelů je naopak notářský zápis pro registraci změny požadován, protože jde o zásah do společenské smlouvy. Vlastní cena úkonu je stejně jako při některých dalších úkonech pět nebo devět tisíc korun v případě potřeby notářského ověření.

Změny společníků, převod a dělení podílu ve společnosti

Změny společníků, převod a dělení podílu ve společnosti

S převodem obchodního podílu / akcií souvisí i případná změna společníka / společníků nebo vlastníka společnosti (u společností s jediným vlastníkem).

Respektive se dá konstatovat, že se jedná o variantu, kdy je převáděno vlastnictví společnosti nebo podílu v ní na nového majitele, nebo (pokud to stanovy společnosti nevylučují) jeho rozdělení i na další majitele včetně těch již existujících.

Cenově tedy i tyto úkony (vyhotovení potřebných dokumentů, případně svolání valné hromady, kolek soudu za provedení změn, podání žádosti o změnu v obchodním rejstříku, případně notářský zápis o změně) vycházejí z rozpětí od pěti do devíti tisíc korun.

Změna sídla společnosti

Změna sídla společnosti

Obecně platí, že jakákoli změna údajů, obsažených ve společenské smlouvě, vyžaduje změnu této smlouvy a tudíž i notářské ověření (zápis) takovéto změny.

Což se týká i tak zdánlivé drobnosti, jako je například sídlo firmy / společnosti, takže pokud smlouva uvádí konkrétní adresu, je změna složitější než v případě, že je v ní uvedeno pouze obecné umístění.

Například pokud je uvedeno sídlo v konkrétní obci, dá se změna adresy firmy v jejím rámci zajistit i bez notářského zápisu. I to ale vyžaduje ještě několik dalších úkonů jako například podání návrhu na změnu v obchodním rejstříku, vybaveného potřebným souhlasem majitele / držitele objektu nebo doložením dalších skutečností k tomuto úkonu potřebných.

Včetně kolků pro uvedenou žádost o změnu počítejte v jednodušším případě s cenou pět tisíc korun, pokud bude zapotřebí notářské ověření, tak cena činí devět tisíc korun (vyhotovení všech dokumentů, kolek soudu za provedení změn, podání žádosti o změnu v obchodním rejstříku a případně i notářský zápis, který je součástí žádosti).